dot dot
นาข้าว... โยนกล้า article

สาระน่ารู้>ช่องทางเกษตร>นาข้าว...โยนกล้า 

นาข้าว...โยนกล้า คุณวันเดิม เปรมสุข สมาชิกยูนิไลฟ์จาก ศูนย์ยูนิไลฟ์ บางระกำ หมู่ 6 อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุมธานี ได้รับการแนะนำมาจากสำนักงานเกษตร
อ.นครหลวง และ อ.หันตรา ให้ทดลองปลูกข้าวโดยวิธีการโยน
กล้า จึงทดลองในนาประมาณ 5 ไร่ 
คุณวันเดิม เล่าว่านาแปลงนี้พื้นที่ไม่เสมอ จึงคุมวัชพืชไม่ได้ จึงทดลองใช้วิธีปลูกตามที่เกษตรแนะนำ
เพราะนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจากเดิม...
ทำนาหว่านเคยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 3 กิโลกรัม/ไร่ แต่ถ้าทำนาข้าวโยน จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
เพียง 5 กิโลกรัม/ไร่ โดยนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะเป็นต้นกล้าก่อน จึงนำไปโยนในนา วิธีนี้จะเหมาะ
สำหรับการทำนาในพื้นที่ไม่มากนัก 

 
 
และเนื่องจาก นาของคุณวันเดิมอยู่ข้างๆ ศูนย์ยูนิไลฟ์ บางระกำ หมู่ 6 อ.นครหลวง
คุณศิรินทา สังข์วงษ์ จึงแนะนำใช้ ซีวิว 200 ซีซี. + นีโอ-ไมเนอร์ 200 ซีซี. + นีโอ-ไฟต์ 200 ซีซี. +
คัพเวอร์ 200 ซีซี. + ไบโอ-ซอย 200 กรัม  คลุกเคล้ากับปุ๋ยยูเรีย 1 กระสอบ จากนั้น แบ่งหว่าน
ในนาข้าวโยนไร่ละ 10 กก. เมื่อข้าวอายุประมาณ 20 วัน หลังโยนกล้าผลที่เห็นก็คือ ข้าวตั้งตัว
ได้เร็วมาก ข้าวใบตั้ง สีออกเขียวนวลๆ ต้นอวบ แตกกอเร็วกว่านาข้าวโยนที่ตัวเองลองไม่ใส่
 
เพราะเก็บไว้เปรียบเทียบดูว่าแตกต่างกันหรือไม่ และเคยลองถอนกอข้าวมาดูราก
ก็ยาวและแทงออกมาเป็นกระจุกใหญ่ มีรากใหม่สีขาวๆ แทงออกมามากกว่า 

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณศิรินทา สังข์วงษ์   โทรศัพท์ 082-3037005
ศูนย์ยูนิไลฟ์ บางระกำ หมู่ 6 อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณวันเดิม เปรมสุข    โทรศัพท์ 082-303-7005
การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า
ที่มา : เอกสารคำแนะนำ การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า สำนักส่งเสริมการเผลิตข้าว
กรมการข้าว (2551) 

นาในเขตชลประทานได้ผลผลิตสูงกว่านาในเขตน้ำฝน และสามารถทำนา
ได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวโดยการหว่านน้ำตม ใช้พันธุ์ข้าวไม่ไว
ต่อช่วงแสง อายุสั้น ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์สูง ซึ่งปัจจุบันราคาเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ 
20-23 บาท และเมล็ดพันธุ์ดีก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงเกิด ปัญหาเรื่อง
ต้นทุนและการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี นอกจากนี้การทำนาอย่างต่อเนื่องยังส่งให้
เกิด ข้าววัชพืช ระบาดอย่างรุนแรง เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงเปลี่ยนวิธีการทำนาเป็น
การปักดำด้วยเครื่องปักดำ แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ ไม่สามารถเตรียมดิน
ให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องปักดำ ค่าปักดำค่อนข้างสูง ไร่ละ 1,100-1,200 บาท
(รวมเมล็ดพันธุ์ข้าว) ดังนั้น “วิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้า” จึงถูก
แนะนำให้เป็นทางเลือกสำหรับ
• พื้นที่ปัญหาข้าววัชพืชมาก
• ผลิตในศูนย์ข้าวชุมชนหรือไว้ใช้เองได้
• ผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อควบคุมข้าววัชพืช
• ประหยัดเมล็ดพันธุ์ช่องทางเกษตร

ปลูกผักชีฝรั่งได้เงินแสน
อ้อยโตไว ใหญ่เกินตัว
สวนมะนาวห้วยน้ำใส
สวนมะนาวเมืองสองแคว
สวนมะนาวปลูกในวงซีเมนต์ ใหญ่ที่สุดในสิงห์บุรี
กลุ่มเกษตรกร...ปลูกเห็ดนางฟ้า article
สับปะรด...สู้ภัยแล้ง article
บักทัน บ้านนาโน แซบอีหลี ...อย่าบอกใคร article
หนทางกู้วิกฤต...ด้วยการเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง article
วิธีการปลูกมันฝรั่งนอกฤดู มันอะลูที่ราบสูง articledot
dot
Copyright@2016 by Unilife International. All rights reserved
บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 589/30-31 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์1 ออฟฟิศชั้น7 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260