เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.unilife.co.th ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการหลากหลายประเภทแก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ สมาชิก ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของยูนิไลฟ์ข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ของยูนิไลฟ์ ตลอดจนข้อมูลการทำธุรกิจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การใช้เว็บไซต์ www.unilife.co.th และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ของท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อนึ่ง ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “ยูนิไลฟ์” จะหมายความถึง บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเว็บไซต์ www.unilife.co.th และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึงนักธุรกิจยูนิไลฟ์ สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้

1. สิทธิ์ในเว็บไซต์

ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ ยูนิไลฟ์จัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์

2. การตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับอยู่ และซึ่งอาจมีการแก้ไข หรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ โดยการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ปรากฏนี้หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าวแล้วด้วยหากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

3. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สาระและประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามและการตีความเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหลายเหล่านี้นั้นให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ ของประเทศไทย

4. การยุติข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด การใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ www.unilife.co.th ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจา โดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะแจ้งยกเลิกการเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถติดต่อได้ที่ e-maill : lek.unilife@gmail.com หรือโทรศัพท์ 02-7457100 ต่อ 521, 086-7889498

5. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้วแต่กรณี

6. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม ยูนิไลฟ์มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่ายูนิไลฟ์ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นอีกจำนวนมากดังกล่าวนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ในเครื่องอื่นๆ และเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษา หรือจำหน่ายสินค้า และให้บริการอื่น ซึ่งดำเนินการโดยบุคคล/บริษัทที่สามการแสดงลิงค์เพื่อการเชื่อมต่อนี้ไม่ได้หมายความว่า เรารับรอง หรือยอมรับในความรับผิดชอบใดสำหรับเนื้อหา การใช้ หรือสินค้า และบริการที่มีในเว็บไซต์ร่วมที่เชื่อมต่อไปดังกล่าวนั้นโดยการที่ท่านได้ใช้การเชื่อมต่อเหล่านี้นั้นแสดงว่าท่านได้ตกลงยินยอมว่า ยูนิไลฟ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้อง การรักษาความลับ นโยบาย ความเห็น ที่ได้แสดงออกไป บริการที่จัดให้ สินค้าที่ขายไปหรือการเชื่อมต่ออื่นที่ทำขึ้น โดยเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนั้น ท่านยังได้ยินยอมและตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านควรระบุถึงเนื้อหาที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นและติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบจัดทำระบบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับเข้าผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์นั้นด้วยตนเอง ยูนิไลฟ์ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

7. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ดังนั้นจึงมิได้มุ่งหวังให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่บรรลุนิติภาวะขอให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนเข้าใช้เว็บไซต์

8. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของยูนิไลฟ์

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้ เช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือการตั้งกระทู้ผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆ ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บางรายซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือความควบคุมของยูนิไลฟ์ ดังนั้น ยูนิไลฟ์จึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อความดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญาละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่นท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล เนื้อหาสาระ หรือบริการต่างๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นและนำเสนอต่อท่านบนพื้นฐาน “ตามที่ข้อมูลนั้นมีอยู่” และ “ตามที่ข้อมูลนั้นถูกหามาได้” ถึงแม้ว่ายูนิไลฟ์จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ยูนิไลฟ์ก็ไม่สามารถรับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส ทั้งนี้ ยูนิไลฟ์จะไม่รับผิดสำหรับข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ยูนิไลฟ์ยังไม่รับรองหรือไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คำแถลง เนื้อหา หรือสาระเหล่านี้ ยูนิไลฟ์ ไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความถูกต้องโดยปราศจากข้อผิดพลาด และยูนิไลฟ์ไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ความผิดพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรือการพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บันทึกลงไปในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นให้หมายความรวมถึงข้อมูลราคาและความพร้อมของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

ยูนิไลฟ์ขอปฏิเสธคำรับรองและการรับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึง หรือบัญญัติไว้ นอกจากนั้น เราไม่รับรอง รับประกัน หรือ แสดงเจตนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสิทธิในการเข้าใช้ หรือว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อมูลที่มีอันตรายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ หรือการก่อให้เกิดความเสียหายทางเทคนิคอื่นนอกจากนี้เราไม่รับรอง รับประกัน หรือแสดงเจตนาใดๆที่ว่าการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากความผิดพลาดเราขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่ายูนิไลฟ์หรือตัวแทนจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าชดเชยความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้คำสั่งที่ผิดพลาด การสูญเสียกำไร การไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับ

    ● การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่น หรือ

    ● ความผิดพลาดหรือการดำเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขัดขวาง ความเสียหาย
ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือ

    ● ความผิดพลาดของสายส่งข้อมูล หรือระบบ หรือการนำสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความเสียหายทางเทคนิคอื่น ที่ถึงแม้ว่าเรา หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ หรือมีแนวโน้มของความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้น

ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการใช้งานไม่มีผลบังคับหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ดังนี้แล้ว การไม่มีผลบังคับหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่ยังมีผลบังคับได้อยู่ ทั้งนี้ให้ตีความและบังคับใช้เสมือนว่าข้อกำหนดหรือบทบัญญัติที่ไม่มีผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่มีอยู่ก่อน นอกจากนี้ การที่ยูนิไลฟ์ไม่บอกกล่าวหรือบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อข้อกำหนด หรือบทบัญญัติใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนด บทบัญญัติหรือสิทธิใดๆ ที่ยูนิไลฟ์มีอยู่

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

ยูนิไลฟ์และบริษัทในเครือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากยูนิไลฟ์ก่อน

นอกจากนี้ บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้นั้นเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร และรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในประเทศไทยดังนี้แล้วห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข
เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ หรือ กระทำการใดๆอันเป็นลักษณะการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นของยูนิไลฟ์แล้ว ยูนิไลฟ์สงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีทางกฎหมาย กับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โดเมนเนมส์ ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ประกอบด้วย ชื่อยูนิไลฟ์ (UNILIFE) และไม่ว่าจะถูกตามหลังด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ® หรือ ™ทีเอ็ม หรือสัญลักษณ์อื่นใด เป็นเครื่องหมายการค้าและสิทธิประโยชน์ ของ “อัลติคอร์ อิงค์” และ “ยูนิไลฟ” นอกจากนี้ยังมีชื่อทางการค้า ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ระบุในเว็บไซต์นี้ ที่เป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของตามที่ระบุข้างต้นตามลำดับ

10. การไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการ คำสั่ง และกฎเกี่ยวกับการใช้ของท่านในการบริการของเราและการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า

  ● ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหาหรือข้อความที่ผิดกฎหมาย ใน ลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิด ความน่ารังเกียจ หรือเหยียดหยามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือศาสนาของผู้อื่น หรือทำการโดยประการอื่นใด
ในลักษณะดังกล่าว

  ● ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือส่งโดยประการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบ เพื่อขัดขวางทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ทแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ

  ● ท่านจะไม่สะสมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น

  ● ท่านจะไม่แทรกแซงหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อบริการ หรือเครือข่ายที่ต่อไปยังบริการ หรือขัดขืนต่อข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือ กฎใดๆของเครือข่ายที่ต่อไปยังบริการ

11. การยินยอมให้เผยแพร่

ท่านได้ตกลงยอมรับว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่ท่านส่งหรือโพสต์ข้อความลงในไซต์นี้ ไม่ว่าโดยลักษณะใด จะได้รับการปฏิบัติดังเช่น สิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดยยูนิไลฟ์ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะ การสร้างใหม่ การส่ง การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การประกาศ การพัฒนา การผลิต หรือการทำการตลาดต่อผลิตภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ส่งให้แก่ยูนิไลฟ์จะได้รับการดูแลตามนโยบายความลับของยูนิไลฟ์ ไม่ต้องรับผิดชอบในการตอบข้อความที่โพสต์ไว้ในไซต์นี้

12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ยูนิไลฟ์ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ยูนิไลฟ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ยูนิไลฟ์ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ยูนิไลฟ์อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของยูนิไลฟ์ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ยูนิไลฟ์ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ยูนิไลฟ์อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับยูนิไลฟ์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของยูนิไลฟ์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของยูนิไลฟ์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ยูนิไลฟ์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของยูนิไลฟ์ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของยูนิไลฟ์ด้วยเช่นกัน

13. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของยูนิไลฟ์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของยูนิไลฟ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากยูนิไลฟ์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ยูนิไลฟ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่ยูนิไลฟ์แล้ว ยูนิไลฟ์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของยูนิไลฟ์

14. นโยบายด้านความปลอดภัย

เราเข้าใจว่าความปลอดภัยในการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน เรารับประกันว่า ได้มีการระมัดระวังและตระหนักถึงเรื่อง ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมภายใน www.unilife.co.th ไว้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของยูนิไลฟ์ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของยูนิไลฟ์ ซึ่งยูนิไลฟ์ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซด์ของยูนิไลฟ์โดยเคร่งครัด

    ● นโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

เรารับรู้ว่าข้อมูลที่เป็นความลับของท่านมีความสำคัญต่อท่านและต่อบุคคลผู้ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง เราได้มีการระบุถึงนโยบายด้านความปลอดภัย โดยละเอียดและเราขอแนะนำท่านให้อ่านโดยละเอียดทั้งหมด นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ และจะมีผลทันทีเมื่อประกาศใช้จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะตรวจดูการเปลี่ยนแปลงที่มีการประกาศไว้นโยบายนี้ระบุถึงข้อมูลที่เราเก็บ วิธีการใช้ วิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และวิธีที่เราปกป้องและเก็บรักษาเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลนั้นๆ โดยหลักก็เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของท่าน ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะได้สามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ยูนิไลฟ์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และยูนิไลฟ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

    ● ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน ท่านต้อง?

    ● ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างทันทีในแบบฟอร์มลงทะเบียน

    ● รักษาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

นักธุรกิจยูนิไลฟ์/สมาชิกทุกคนต้องใช้รหัสผ่านที่เป็นความลับ (password) พร้อมกับหมายเลขประจำตัวนักธุรกิจยูนิไลฟ์/สมาชิกที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อใช้ในการเข้าถึงส่วนที่ต้องใช้รหัสผ่านของเว็บไซต์ ท่านจะต้องรักษาหมายเลขประจำตัว โค้ด หรือรหัสผ่านที่เราได้แจ้งแก่ท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้ยูนิไลฟ์ ทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านเหล่านั้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการดำเนินธุรกรรม ทั้งหมดภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านโดยยูนิไลฟ์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่านในทางที่ผิด เมื่อมีบุคคลอื่นนำสิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านไปใช้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน โดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ นอกจากนี้ การใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านซึ่งบริษัทมอบให้ท่าน ถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย

    ● การยกเลิก

ท่านตกลงและยอมรับว่า ยูนิไลฟ์มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจจะยกเลิกรหัสผ่าน สิทธิในการเข้าใช้ (หรือบางส่วนของสิทธิในการเข้าใช้) หรือ การใช้บริการและย้ายและลบเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดสืบเนื่องมาจากความบกพร่อง ในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ หรือหากยูนิไลฟ์เชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ในข้อสัญญา

    ● เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

ท่านได้ตกลงและยอมรับว่า เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัด ในการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติและ ทางการตลาด ในส่วนของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์

    ● การสำรวจและทำแบบสอบถาม

ยูนิไลฟ์อาจมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากท่าน ซึ่งเราจะนำข้อมูล
ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจด้วยเช่นกัน

    ● การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม

นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการให้
บริการแก่ท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของ ท่านให้แก่บุคคลที่สามอย่างไรก็ตาม ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าข้อมูลในเรื่องชื่อ หมายเลขประจำตัวรายละเอียดในการติดต่อ และมูลค่าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อนั้น นักธุรกิจยูนิไลฟ์ผู้สปอนเซอร์ รวมถึงนักธุรกิจยูนิไลฟ์คนปัจจุบันที่ให้บริการแก่ท่านจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่จำเป็น ยูนิไลฟ์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ตัวแทนของยูนิไลฟ์หรือผู้รับเหมาทำงาน เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่ยูนิไลฟ์ ตัวแทนและผู้รับเหมาเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากเพื่อเป็นการให้บริการตามขอบเขต ที่ได้ทำสัญญาไว้กับยูนิไลฟ์เท่านั้น

    ● คุ้กกี้บนยูนิไลฟ์

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ www.unilife.co.th อาจจะใช้ในการบ่งชี้ว่า ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นตัวท่านจริงๆ เว็บไซต์ www.unilife.co.th จะใช้คุ้กกี้ในสองกรณีคือ เพื่อการระบุตัวบุคคลและการรับรอง กล่าวคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ของท่านและพิสูจน์ว่าท่านเป็นใคร โดยคุ้กกี้ที่เราใช้นั้นมีความปลอดภัย


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom