เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ | VISION
“มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ให้เกิดผลประโยชน์และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ | MISSION

1.  สร้างเครือข่ายนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ให้มีความสามารถ ทั้งด้านเกษตรกรรม และ
   การทำธุรกิจในระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งความคิดในการเป็น
   พลเมืองที่ดีในสังคม

2. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางธุรกิจ
   แก่เกษตรกรในด้านเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพของผลผลิต

3. จัดสรรผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างการยอมรับต่อสังคม

5. พัฒนาทีมงานให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c-768x510

วัฒนธรรมองค์กร | CULTURE

1.  ตั้งมั่นในความเป็นธรรม…ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน เกษตรกร นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะ
   ประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับบริษัท

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ…มุ่งกระทำการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถขณะ
   เดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน…ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุด พยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
   และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม…ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็น
   สำคัญจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ 


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom