เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ | VISION
“มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ให้เกิดผลประโยชน์และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ | MISSION

1.  สร้างเครือข่ายนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ให้มีความสามารถ ทั้งด้านเกษตรกรรม และ
   การทำธุรกิจในระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งความคิดในการเป็น
   พลเมืองที่ดีในสังคม

2. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางธุรกิจ
   แก่เกษตรกรในด้านเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพของผลผลิต

3. จัดสรรผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างการยอมรับต่อสังคม

5. พัฒนาทีมงานให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c-768x510

วัฒนธรรมองค์กร | CULTURE

1.  ตั้งมั่นในความเป็นธรรม…ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน เกษตรกร นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะ
   ประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับบริษัท

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ…มุ่งกระทำการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถขณะ
   เดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน…ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุด พยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
   และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม…ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็น
   สำคัญจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ 


วิธีสั่งของออนไลน์