เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

พาไปรู้จัก “ไม้มีค่า” 58 ชนิดที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม” เป็นผู้จุดประกายความคิดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกัน จึงได้เปิดเวทีประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าทุกหน่วยงานสนับสนุนแนวคิดเรื่องการใช้ไม้มีค่าเป็นสินทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ เพราะนโยบายนี้สร้างผลดีต่อประเทศชาติรวมทั้งภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อเปิดทางให้ใช้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจว่าด้วยสวนป่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้   ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมากยิ่งขึ้นแล้ว  นโยบายดังกล่าวสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม  ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วพื้นที่สีเขียวยังเพิ่มมากขึ้น  ในระยะยาวประชาชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ระหว่างการปลูก โดยใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้อีกด้วย   ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์จะมีไม้จำนวนมากใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปในอนาคต

สำหรับไม้ยืนต้นจำนวน 58 ชนิด ประกอบด้วย

    ไม้สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง (ไม่รวมยางพารา) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อินทนิลน้ำ ตะแบกเลือด นากบุด

    ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร จำปีป่า จำปีถิ่นไทย  จำปีดง จำปีแขก  จำปีเพชร ) แคนา กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม

    การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.  ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เปิดทางให้ประชาชนสามารถนำไม้ยืนต้น เช่น  มะม่วง ทุเรียน ไม้สัก ไม้พะยูง ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนปลูกกับหน่วยงานภาครัฐ  นำมาใช้ค้ำประกันธุรกิจได้ในอนาคต

    ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งส่งร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในเร็วๆ นี้ หากใครอยากนำไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ขอให้อดใจรออีกสักหน่อย

ที่มา :   https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_84963

              https://www.ntbdays.com/37302

 

ดูสาระของพืชอื่นๆได้ ***ที่นี่***วิธีสั่งของออนไลน์