เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย “ข้าวกระทบหนาว”

       จากสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลง พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวอาจะประสบกับภาวะ “ข้าว
กระทบหนาว” โดยข้าวจะแสดงอาการใบเหลือง การเจริญเติบโตไม่ดี สามารถเกิดขึ้นได้กับข้าวทุกระยะ
ตั้งแต่ข้าวเล็ก ข้าวแตกกอ ข้าวตั้งท้อง และแทงรวง และถ้าสภาพอากาศหนาวลดลงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้
ข้าวเกิดอาการแห้งตายทั้งนาได้
      เมื่ออุณหภูมิลดลง ลมในทุ่งนาพัดต่อเนื่อง จะส่งผลให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจาก
ขบวนการต่าง ๆ ทั้งการคายน้ำ การดูดธาตุอาหาร การสังเคราะห์แสง การพัฒนาการในต้นข้าวทำงานได้
น้อยลง ส่งผลให้ข้าวเกิดอาการดังนี้
      1. การงอกของเมล็ดลดลง
      2. ใบเหลือง
      3. การเจริญเติบโตหยุดชะงัก
      4. การผสมเกสรไม่ดี ข้าวออกรวงไม่สุด / เมล็ดพัฒนาการไม่เต็มที่
 
ระยะข้าวเล็ก-ข้าวแตกกอ
 
     
                ในระยะข้าวเล็กเมื่อเจออากาศหนาว ข้าวจะใบเหลืองและปลายใบแห้ง 
 
       แนวทางแก้ไข
 
       – ฟื้นสภาพใบข้าวให้เขียว ช่วยให้ข้าวทนหนาว และป้องกันปลายข้าวไม่ให้แห้งเหลือง จากลมพัด
       ในทุ่ง ด้วย “ชุดผ้าห่มกันหนาว” ของยูนิไลฟ์
 
         
        หลังฉีดพ่นชุดผ้าห่มกันหนาวไปประมาณ 1-2 วัน ข้าวจะฟื้นสภาพจากอากาศหนาว และสามารถทนหนาว
       ได้นานขึ้น ใบจะเริ่มเขียว ปลายใบลดอาการเหลือง การเจริญเจริญเติบโต การแตกกอ จะกลับเป็นปกติ
       เนื่องจากข้าวสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางใบที่ นำไปใช้ในการเลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตได้ต่อเนื่อง
 
       
                                          หลังฉีดพ่น “ชุดผ้าห่มกันหนาว” ของยูนิไลฟ์
ระยะตั้งท้อง-ออกรวง
 
       ข้าวระยะนี้ถ้ากระทบอากาศหนาว อุณหภูมิในช่วงกลางคืนที่ต่ำกว่า 15 °C ในระยะ 10-14 วันก่อน
ออกดอกและอุณหภูมิวิกฤติที่มีผลกระทบต่อการผสมเกสรข้าว คือ 15-20 °C ทำให้เมล็ดลีบ (กลุ่มอารักขา
พืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี,พ.ศ.2557) จะเกิดภาวะเสี่ยงต่อการสร้างรวง การผสมเกสรภายในดอก
ไม่สมบูรณ์ อาจจะมีผลทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากข้าวติดเมล็ดไม่เต็มรวง เกิดเมล็ดลีบ
 
     
 
       แนวทางแก้ไข
       – ฟื้นสภาพใบข้าวให้เขียว ข้าวสู้หนาว ช่วยให้ข้าวมีพลังในการสร้างเมล็ด สร้างรวงภายในต้นได้
          มากขึ้น ด้วยการฉีดพ่น “ชุดผ้าห่มกันหนาว” ของยูนิไลฟ์  
          
          หลังฉีดพ่นชุดผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว ประมาณ 1-2 วัน ต้นข้าวจะฟื้นสภาพจากอากาศหนาว ใบจะเริ่มเขียว
          การเจริญเจริญเติบโตในระบบการสร้างรวง สร้างเมล็ดภายในลำต้นกลับเป็นปกติ เนื่องจากข้าวสามารถ
          ดูดซึมธาตุอาหารทางใบที่ได้รับการฉีดพ่นชุดผ้าห่มกันหนาวไปใช้ในการ สร้างเมล็ด สร้างรวง ได้ต่อเนื่อง
          ช่วยลดปัญหาผลผลิตข้าวเสียหายจากสภาวะอากาศหนาว
 
      
 
       
            คำแนะนำเพิ่มเติม
           1. ในช่วงที่มีสภาพอากาศเย็นจัด มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหายกับผลผลิตในนาข้าว เกษตรกรควร
             หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน หรือ จัดช่วงเวลาปลูกไม่ให้กระทบ อากาศหนาวเย็นในช่วง
             ตั้งท้อง – ออกรวง (กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี,พ.ศ.2557)
           2. ส่าหรับพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่ออากาศ หนาวเย็น ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 ซึ่งล้วนแต่เป็นพันธุ์ที่มีคอ
             รวงสั้น เมื่ออากาศหนาว จะท่าให้รวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ ปลายรวงในส่วนที่โผล่เหนือ กาบใบธงตั้ง และไม่โน้ม
             จะลีบหมด เมล็ดลีบเนื่องจากข้าวไม่ผสม เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ควรปลูกข้าวพวกที่มีคอรวงยาว ทนหนาว เช่น
             สุพรรณบุรี 1 เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวในช่วงนี้ แนะนำให้ใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศ
             หนาวได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 กข31 พันธุ์ กข41 และ พันธุ์ กข43 และควรหลีกเลี่ยงพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อสภาพ
             อากาศหนาว ได้แก่ พันธุ์ ปทุมธานี 1 พันธุ์ กข29 และพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 ข้อมูล : กรมการข้าว และกลุ่มอารักขา
             พืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี,พ.ศ.2557
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานยูนิไลฟ์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ยูนิไลฟ์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-399-5555 หรือ ไอดีไลน์ @unilife


วิธีสั่งของออนไลน์