เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

เตือนภัย แมลงนูนหลวงในอ้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidiota stigma Fabricius

แมลงนูนหลวง  เป็นด้วงปีกแข็งที่มีขนาดตัวโต  และมีสีต่างๆ กัน ตั้งแต่สีขาว  สีน้ำตาล  และสีน้ำตาลแดง  โดยปกติตัวผู้มีสีเข้มกว่าตัวเมีย  และมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย  ลำตัวยาว  ประมาณ  3.5-4  เซนติเมตร  กว้างประมาณ  1.5-2  เซนติเมตร  ตัวเมียจะวางไข่ในดินหลังจากผสมพันธ์แล้ว  ไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ     ตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ประมาณ  12-16  ฟอง   ระยะไข่   15-20  วัน  เมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนแล้วจะอาศัยอยู่ในดินกินรากอ้อย  ตัวหนอนรูปร่างโค้งงอ   ปลายท้องมีลักษณะเป็นถุง  หัวสีน้ำตาลแดง  มีฟันกัดที่แข็งแรงมาก  จะกัดดินรากอ้อยได้มากขึ้น ตามขนาดที่โตขึ้น  ระยะหนอนนาน  8-9  เดือน จึงจะโตเต็มที่  และจะสร้างโพรงดินเพื่อเข้าดักแด้    ระยะดักแด้นาน  ประมาณ  2  เดือน   จึงจะออกมาเป็นตัวเต็มวัย   อายุตัวเต็มวัย  30-40   วันมีเพียง  1  ชั่วอายุขัยต่อปี  แมลงนูนหลวงจะออกเป็นตัวเต็มวัยในช่วงต้นฤดูฝน

                                                              

ลักษณะการทำลาย

การเข้าทำลายของหนอนแมลงนูนหลวง   จะปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่   พบการทำลายน้อยในพื้นที่มีน้ำขัง    และพบการทำลายมากในสภาพดินทรายปลูกในที่ดอน   กออ้อยที่ถูกหนอนของแมลงนูนหลวงเข้าทำลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอ   จะทำให้อ้อยตายไปทั้งกอได้   ทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้   หนอนของแมลงนูนหลวงกัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร    อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทำลายคล้ายกับอ้อยขาดน้ำ  เนื่องจากความแห้งแล้ง  คือ ใบอ้อยมีสีเหลือง  ต่อมาใบอ้อย  จะแห้งตายมากผิดปกติ  ในที่สุดอ้อยจะแห้งตายไปทั้งกอ   กออ้อยที่ถูกหนอนทำลายสามารถถอนออกจากพื้นดินได้ง่าย  เนื่องจากรากอ้อยถูกทำลายหมด  หากปีใดแห้งแล้งติดต่อกันการระบาดจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

วิธีป้องกันกำจัด

  1. ทำการไถพรวนดินหลายๆครั้ง   เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม (ก่อนปลูกอ้อย)
  2. จับแมลงนูนหลวงตัวเต็มวัย (ก่อนวางไข่) มาทำลาย    หรือนำไปทอดเป็นอาหาร

  3. วิธีที่ยูนิไลฟ์แนะนำ

 

                                        

เพิ่มเติม    เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าควรใช้  คัพเวอร์กรีน ใส่ก่อนผสมสารเคมีทุกครั้ง

ที่มา http://www.kanchanaburi.doae.go.th/content/white%20grub.pdf

 วิธีสั่งของออนไลน์