เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

ข้อพึงปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจยูนิไลฟ์ : ธุรกิจแสนล้าน….

 

โอกาสทางอาชีพอิสระ  ทางเลือกใหม่ของคนไทยทุกคน  เพื่อโอกาสทางธุรกิจ
อันมีค่าที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินในระยะยาว
  
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า
ทำไมนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจ  ของตนอย่างเต็มที่และปรารถนา
ที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณ   และระเบียบปฏิบัติที่ยูนิไลฟ์
กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทุกคน
องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดนั่นคือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อ พิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวคุณเองและนักธุรกิจ ยูนิไลฟ์ทุกคน

“ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณ ปกป้องผลประโยชน์ของคุณเอง”

 

1. พึงยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา และจงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ของคุณ

 

2. อย่าพูดผิดไปจากความจริง และอย่าพูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจยูนิไลฟ์

จงแสดงแผนธุรกิจของยูนิไลฟ์อย่างชัดเจน ธุรกิจยูนิไลฟ์มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร

 

3. อย่าให้การสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ จะต้องมีอายุครบ 18 ปี โดยผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมและจะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆด้าน เช่น  การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน

 

4. อย่าขายตัดราคา

จงขายผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์  ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ยูนิไลฟ์กำหนดไว้ผลิตภัณฑ์ ยูนิไลฟ์
ล้วนมีคุณภาพคุ้มค่าสมราคา ในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ เท่ากับว่า คุณได้ขายทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ และทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อวงจรการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น คุณไม่ควรทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจยูนิไลฟ์  โดยส่วนรวมให้มัวหมองด้วยการกระทำที่ไม่เป็นไปตามครรลองอย่างถูกต้องยุติธรรม

 

5. อย่าให้การสปอนเซอร์จนกว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบ

จงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ในองค์กรของคุณ สิทธิในการให้การสปอนเซอร์
แก่ผู้อื่นนั้น หมายรวมถึงหน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึกอบรม  ให้กำลังใจและ
มอบเงินส่วนลดจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ในองค์กรของคุณ
อย่างตรงเวลา  การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น   แต่นักธุรกิจยูนิไลฟ์
ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมและการจัดประชุมเพื่อ
สร้างเสริมกำลังใจ แหล่งรายได้ที่ถูกต้องของธุรกิจยูนิไลฟ์ ต้องมาจากการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าเท่านั้น

 

6. อย่าพยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์

จงเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในแผนธุรกิจของยูนิไลฟ์ ยูนิไลฟ์ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ หรือสมาชิกจากผู้สปอนเซอร์คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต มีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ทุกคน

 

7. อย่าทอดทิ้งสมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลัง

จงให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ สมาชิกและลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นสมบัติอันล้ำค่า ดังนั้นจงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่องแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้พวกเขาอยู่เสมอพยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจให้กับสมาชิกและลูกค้า

 

8. อย่าพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์  ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากยูนิไลฟ์ อย่างถูกต้องกล่าวถึงคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์เหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์
จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะทำให้สมาชิกและลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อสมาชิกและลูกค้า

9. อย่าสั่งซื้อหรือจัดมอบผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ให้กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์หรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์อื่น

จงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เป็นสปอนเซอร์หรือนักธุรกิจยูนิไลฟ์ระดับผู้นำGL ขึ้นไปของคุณ 
หรือจากศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์(คลังสาขายูนิไลฟ์) เท่านั้น การคำนวณยอดเอวัและบีวีควรจะเป็นยอดที่ส่งขึ้นไปยังอัพไลน์ในสายการสปอนเซอร์ของคุณ จงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ที่เป็นดาวน์ไลน์หรือสมาชิกในสายการสปอนเซอร์ของคุณเองเท่านั้น  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรนักธุรกิจยูนิไลฟ์

 

10. อย่าอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจยูนิไลฟ์เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ อื่นที่มิใช่ของยูนิไลฟ์

จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับสมาชิก และลูกค้าอย่างเต็มที่ องค์กรนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ก่อตั้งขึ้นโดยยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ซึ่งร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ ดังนั้นนักธุรกิจยูนิไลฟ์จะต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์คนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของยูนิไลฟ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอน และไร้เหตุผลต่อนักธุรกิจยูนิไลฟ์คนอื่นๆและแอมเวย์ก็ไม่อนุญาตต่อการกระทำดังกล่าวนี้

 

11. อย่าสร้างความกดดันในการขาย

จงเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล พึงดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อม การใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขายกลับจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในฐานะนักธุรกิจยูนิไลฟ์ และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทั้งหมด แต่ละคนล้วนมีแผนการส่วนตัวในชีวิตของตน และพึงเข้าใจว่ามิใช่ทุกคนไปที่ต้องการเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์

 

12. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง คุณควรขายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ ที่คุณเก็บสต็อคสำรองไว้ในแต่ละเดือน รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ในองค์กรของคุณเก็บสต็อคผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิระมิดที่ผิดกฎหมาย

 

13. อย่าขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์แบบเคาะประตูบ้าน

จงสร้างธุรกิจของคุณจากเพื่อนฝูงและการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจยูนิไลฟ์ เป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ด้วยการเคาะประตูบ้าน การเที่ยวชักชวนไปทั่ว หรือการส่งข่าวสารข้อมูลทางไปรษณีย์ จะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของนักธุรกิจมืออาชีพของยูนิไลฟ์

 

14. อย่าขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในร้านค้าปลีก

จงให้บริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่สมาชิกและลูกค้าของคุณ ธุรกิจยูนิไลฟ์ เป็นธุรกิจขายตรง การขายผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายหรือการตั้งแสดงผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในร้านค้าปลีก งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในหมู่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ และเป็นการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

 

15. อย่าละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของยูนิไลฟ์

จงขออนุญาตจากยูนิไลฟ์ ก่อนการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของยูนิไลฟ์ การปกป้องชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของยูนิไลฟ์ เป็นเรื่องสำคัญมาก ยูนิไลฟ์ ห้ามมิให้มีการผลิต และจำหน่ายเทปและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรนักธุรกิจยูนิไลฟ์ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ) หากยูนิไลฟ์ สูญเสียสิทธิในเรื่องดังกล่าว บริษัทอื่นๆ ก็สามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อของยูนิไลฟ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนและความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้แก่องค์กรธุรกิจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ทุกคน

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้อง ได้จากหนังสือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ที่ท่านได้รับเมื่อสมัครเข้าเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์


วิธีสั่งของออนไลน์