เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

จรรยาบรรณ นักธุรกิจยูนิไลฟ์

การดำเนินธุรกิจของยูนิไลฟ์
ยึดแนวทางปฏิบัติที่ว่า…

ยูนิไลฟ์ คือธุรกิจการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคด้วยวิธีการขายตรง ผ่านนักธุรกิจยูนิไลฟ์ นักธุรกิจยูนิไลฟ์สามารถแนะนำธุรกิจให้กับ นักธุรกิจยูนิไลฟ์รายใหม่ต่อๆไปและสร้างรายได้จากผลกำไร จากการขายปลีกรวมทั้งส่วนลดที่เกิดจากยอดซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ โดยรวมในองค์กรธุรกิจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์คนนั้นๆ พร้อมกันนี้ยูนิไลฟ์ยังคงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม การขายตรงไทย ซึ่งยึดถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ธุรกิจขายตรงโลก และได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญ ใน พ.ร.บ.และจรรยาบรรณให้แก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์เพื่อร่วมกัน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายในฐานะ พลเมืองทางธุรกิจที่ดีและรับผิดชอบ ที่พร้อมจะร่วมยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดไป

ในฐานะนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินธุรกิจยูนิไลฟ์ ของข้าพเจ้าให้สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติที่ต้องห้าม

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่ใช้วิธีการลวงล่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ไม่โอ้อวดสรรพคุณของสินค้าเกินความเป็นจริงรวมทั้งไม่เอา รัดเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านราคา บริการ และสิทธิพิเศษ อื่นใดที่ผู้บริโภคควรได้รับ 

2. การแสดงตัว 

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องแนะนำตัวและแสดงสถานภาพที่แท้จริง ของตนให้ผู้บริโภคที่สนใจได้รับทราบ โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้อง ร้องขอทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มทำการเสนอขาย และจะต้อง ระบุ ชื่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ สินค้าที่นำเสนอและ จุดประสงค์ ของการเชิญชวน ในกรณีการขายแบบเป็นกลุ่ม ผู้ขายตรง จะต้องระบุจุดประสงค์ของการชุมนุมให้เจ้าภาพ และผู้เข้าร่วมฟังได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อแสดงถึง ความจริงใจโดยไม่ปิดบังอำพรางหรือหลอกลวงแต่อย่างใด

3. การอธิบายและการสาธิต 

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ ตลอดจนสาธิตสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องของราคาสินค้า วิธีการชำระเงิน ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและ/หรือสิทธิการคืนสินค้า ระยะเวลาการรับประกันและการบริการหลังการขายและ การส่งมอบสินค้า

4. การตอบคำถาม

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะตอบคำถามของผู้บริโภคทุกคำถาม เกี่ยวกับสินค้าและข้อเสนอโดยถูกต้องตามความเป็นจริง และเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

5. ใบสั่งซื้อ

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะยื่นใบสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ผู้บริโภค ณ เวลาที่ขายสินค้าซึ่งจะระบุชื่อบริษัท และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ชื่อที่ระบุจะเป็นชื่อเต็มที่อยู่ถาวร หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ รวมทั้งเงื่อนไขการขายที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

6. การให้สัญญาด้วยวาจา

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะให้คำมั่นสัญญาด้วยวาจาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากยูนิไลฟ์เท่านั้น

7. ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและการคืนสินค้า

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบสั่งซื้อสินค้า แต่ละฉบับหรือเอกสารเผยแพร่ในการขาย เช่น แค็ตตาล็อก คู่มือแนะนำสินค้า (Prospectus) เป็นต้น ระบุข้อความเรื่อง ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าที่อนุญาตให้ผู้บริโภคถอน การสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดและขอรับเงินคืนตาม มูลค่าราคาหรือสินค้าที่ส่งคืน ทั้งนี้ไม่ว่ากฎหมายจะได้ บัญญัติไว้แล้วหรือไม่ก็ตามหากมีการให้สิทธิผู้บริโภค คืนสินค้าได้โดยไม่มีเงื่อนไข นักธุรกิจยูนิไลฟ์ จะระบุเอาไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่ง สิทธิในการพิจารณาสินค้า ของผู้บริโภคจะสิ้นสุด เมื่อผู้บริโภครับมอบสินค้าแล้ว ระยะเวลาการพิจารณาสินค้า และการคืนสินค้าดังกล่าว ข้างต้นให้เป็นไปตมระเบียบปฏิบัตินี้ว่าด้วยการคืนสินค้า

8. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

เงื่อนไขการรับประกันหรือการรับรองของผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ รายละเอียด และข้อจำกัดของการให้บริการหลังการขาย ชื่อ และที่อยู่ผู้รับประกัน ระยะเวลาการรับประกัน และมาตรการ แก้ไขในส่วนของผู้ซื้อจะระบุไว้อย่างชัดเจนในใบสั่งซื้อหรือในเอกสารอื่นๆที่ส่งมาด้วย หรือในเอกสารที่แนบมา พร้อมกับผลิตภัณฑ์(สินค้าและบริการ)

9. เอกสารประกอบการขาย

เอกสารส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือเอกสารที่จัดส่ง ทางไปรษณีย์ จะไม่มีข้อความบรรยายรายละเอียดคุณสมบัติ หรือภาพประกอบของสินค้าที่ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ มีลักษณะลวงล่อและจะระบุชื่อ และที่อยู่ หรือหมายเลข โทรศัพท์ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ไว้ด้วย

10. คำอวดอ้าง

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ไว้ด้วยจะไม่กล่าวคำอวดอ้างหรือคำยืนยัน ที่มิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นความจริงพ้นสมัย หรือไม่สามารถ นำมาใช้ได้อีกต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ หรือนำมาใช้ในลักษณะที่ชี้นำให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ไม่พูดเกินจริงในเรื่องผลประโยชน์ ผลตอบแทน หรือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม คำแนะนำบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด

11. การเปรียบเทียบและการให้ร้าย

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะละเว้นไม่ใช้การเปรียบเทียบอันอาจก่อให้ เกิดความเข้าใจผิดและขัดต่อหลักการว่าด้วยการแข่งขันที่ ยุติธรรม ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบจะเลือกสรรมา อย่างยุติธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ สามารถพิสูจน์ได้ นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่ให้ร้ายป้ายสียูนิไลฟ์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆโดยไม่ยุติธรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่นำชื่อหรือสัญลักษณ์การค้า ของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทอื่นๆ ตลอดจนชื่อเสียงที่ผนวกมา กับสิ่งเหล่านี้ไปหาผลประโยชน์โดยไม่ยุติธรรม

12. การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว

การติดต่อโดยส่วนตัวหรือทางโทรศัพท์จะกระทำในลักษณะที่ พอเหมาะพอดี อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดการ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะ หยุดการสาธิตหรือการเสนอขาย เมื่อผู้บริโภคร้องขอ

13. ความยุติธรรม

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่นำเอาความไว้วางใจที่ผู้บริโภคแต่ละคน มอบให้มาหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ จะให้ความเคารพต่อ การขาดประสบการณ์ด้านธุรกิจของผู้บริโภคและจะไม่ฉวย โอกาสหาผลประโยชน์จากวัยความเจ็บป่วย การขาดความ เข้าใจ หรือความรู้ ด้านภาษาของผู้บริโภค

14. การขายด้วยการขอรายชื่อแนะนำ

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่โน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการ โดยอ้างว่าผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดบางส่วนหรือเต็มราคาหาก สามารถชักชวนให้ผู้บริโภคที่สนใจคนอื่นๆสั่งซื้อสินค้าอย่าง เดียวกันนั้นกับผู้ขายตรง ในกรณีการลดราคาหรือคืนสินค้า ราคาดังกล่าวอาจเป็นเงื่อนไขที่ผูกโยงกับสถานการณ์ที่ไม่ อาจทราบได้ในอนาคต

15. การส่งมอบสินค้า

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะส่งมอบสินค้าตามใบสั่งซื้อของผู้บริโภค ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

bgbs

1. การปฏิบัติที่ต้องห้าม

การปฏิบัติของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ตามระเบียบปฏิบัตินี้ นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะกำหนดให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ในสังกัดปฏิบัติ ตามระเบียบปฏิบัตินี้ของจรรยาบรรณหรือตามข้อบังคับ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของจรรยาบรรณโดยถือว่าสิ่งนี้เป็น เงื่อนไขของการเป็นสมาชิกในระบบการจัดจำหน่ายของบริษัท สมาชิก  และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องมีความมุ่งมั่นในการเป็น ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับยูนิไลฟ์ ต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผล ประโยชน์อันมิชอบหรือที่ไม่ควรได้จากความรู้หรือการติดต่อ สัมพันธ์กับยูนิไลฟ์หรือนักธุรกิจยูนิไลฟ์  นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องมีทัศนคติหรือความจงรักภักดีต่อการ ดำเนินธุรกิจร่วมกับยูนิไลฟ์ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ ให้ร้าย หรือกระทำการอันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ยูนิไลฟ์ ทั้งด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ให้ หมายความรวมถึงการให้ร้ายหรือผลแห่งการกระทำโดยตรง ต่อนักธุรกิจยูนิไลฟ์อื่นด้วย

2. เครื่องหมายการค้าของยูนิไลฟ์

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ ยูนิไลฟ์ ไม่ว่าจะกระทำการด้วยตนเองมอบหมาย หรือ สมรู้ร่วมคิด ยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการละเมิดให้ก็ตาม

3. การชักชวนบุคลากร หรือนักธุรกิจยูนิไลฟ์

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ โดยใช้วิธีชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดลวงล่อ หรือไม่ยุติธรรม และนักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่ชักชวนหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นในลักษณะการชักชวน โฆษณาชวนให้เชื่อหว่านล้อม โน้มน้าวให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ในสายงานอื่นเปลี่ยนสายมา อยู่กับสายของตน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำการด้วยวาจาก็ดี ลายลักษณ์อักษรก็ดี มอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการให้ก็ดี ให้ถือว่านักธุรกิจยูนิไลฟ์นั้นกระทำการผิดจรรยาบรรณ ด้วยเช่นกัน

4. ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส และสิทธิและพันธกรณีที่นักธุรกิจ ยูนิไลฟ์จัดหาให้แก่ผู้สนใจที่จะเข้ามาเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ จะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะ ไม่นำเสนอข้อเท็จจริงใดๆ ให้แก่ผู้สนใจที่จะเข้ามาเป็น นักธุรกิจยูนิไลฟ์ โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่อาจยืนยันความ ถูกต้องได้หรือให้สัญญาใดๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้บัเกิด ผลตามสัญญาได้ นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่นำเสนอผล ประโยชน์จากธุรกิจยูนิไลฟ์ให้ผู้สนใจที่จะเข้ามาเป็น นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ได้รับทราบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ ในลักษณะลวงล่อ

5. การอ้างตัวเลขรายได้

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่กล่าวอ้างตัวเลขยอดขาย ที่ของตน ทำได้หรือที่คาดว่าจะขายได้โดยผิดไปจากความจริงตัว เลขยอดขายหรือผลกำไรที่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ทำได้ต้องตั้ง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรวจสอบได้

6. ความสัมพันธ์

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะยื่นข้อตกลงหรือคำแถลง ที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรให้แก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ในสังกัดเพื่อลงนาม ร่วมกับยูนิไลฟ์ โดยเอกสารนี้จะระบุลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างนักธุรกิจยูนิไลฟ์กับยูนิไลฟ์ในรายละเอียดที่สำคัญ นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะแจ้งให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ในสังกัดทราบ ถึงพันธกรณีต่างๆในทางกฎหมายรวมทั้งเรื่องการขอ ใบอนุญาตการจดทะเบียนและการชำระภาษี

7. ค่าธรรมเนียม

นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า เป็นสมาชิก ค่าฝึกอบรมค่าธรรมเนียมสัมปทานสิทธิการขาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิการเข้าร่วมทำธุรกิจ แต่เพียงอย่างเดียว จากนักธุรกิจยูนิไลฟ์อื่นๆ ในอัตราที่สูงเกินสมควร

8. สินค้าคงคลัง ต้องไม่กักตุนสินค้าไว้เพื่อผลประโยชน์ อื่นใด

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่กักตุนสินค้าไว้เพื่อผลประโยชน์อื่นใด ที่ควรได้รับตามรายการส่งเสริมการขายที่ยูนิไลฟ์ได้จัดขึ้น ตลอดจนห้ามมิให้ทำการด้วยประการใดเพื่อเป็นการชักชวน ให้ผู้อื่นสมัคร หรือ ซื้อสินค้าจำนวนมาก เพื่อหวังเอา ประโยชน์ทางธุรกิจโดยที่บุคคลนั้น ๆ ไม่ได้มีความต้องการ อันแท้จริงที่จะใช้สินค้า อีกทั้งห้ามกระทำการใดๆ เพื่อเป็น การเอาเปรียบนักธุรกิจยูนิไลฟ์อื่นๆ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือผ่านนักธุรกิจยูนิไลฟ์ลูกทีมในสายของตนเองหรือผู้อื่น

9. การขายสินค้าของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องขายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนด หรือราคาพิเศษประจำรอบที่ยูนิไลฟ์กำหนดไว้ในข้างขวด ผลิตภัณฑ์ หรือขายในราคาสมาชิก ราคาตามแผนการ ส่งเสริมการขาย แผนการส่งเสริมการตลาดอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ขายตัดราคา ลดผลกำไรที่ควรได้ รับอย่างเต็มที่ตลอดจนกระทำการใด ๆ เพื่อให้เกิด ความสับสนหรือให้ได้รับประโยชน์อื่นที่มิควรได้

10. ไม่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการของยูนิไลฟ์

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่สินค้า หรือบริการของยูนิไฟล์ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการที่นักธุรกิจ ยูนิไลฟ์กระทำการโฆษณาในสื่อใด ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้อื่นรับรู้ เพื่อการขายสินค้า หรือบริการคู่กับยูนิไลฟ์  ตลอดจนรวมไปถึงนักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่แสวงหาผล ประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับ นักธุรกิจยูนิไลฟ์อื่น เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นแหล่งจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลฟ์

11. การไม่ก่อหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวน นักธุรกิจยูนิไลฟ์ท่านอื่น

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวน นักธุรกิจยูนิไลฟ์หรือบุคคลอื่นในเรื่องการนัดหมายเพื่อ เข้าพบหรือการเข้าพบเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่ จะก่อหรือก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ หรือบุคคลอื่นได้

12. การให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ความรู้และการฝึกอบรม

นักธุรกิจยูนิไลฟ์ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์อื่นหรือลูกทีม ไม่ทอดทิ้ง นักธุรกิจยูนิไลฟ์หรือลูกทีมในเครือข่ายของตนเอง ต้องหมั่นแวะเยี่ยมนักธุรกิจยูนิไลฟ์หรือลูกทีมเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนนักธุรกิจยูนิไลฟ์จะต้องให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างพอเพียงเพื่อให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ในสายงานตนเอง สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมี จริยธรรม ซึ่งอาจจะเป็นในรูปของการฝึกอบรม เอกสารที่เป็น ลายลักษณ์อักษร คู่มือแนะนำ หรือ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

“ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ อย่างถูกต้องได้จากหนังสือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่ท่านได้รับเมื่อสมัครเข้าเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์”


วิธีสั่งของออนไลน์