เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

ระเบียบปฎิบัติ ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

เลือกดูหัวข้อระเบียบปฎิบัติของธุรกิจยูนิไลฟ์

บททั่วไป

1.1  ระเบียบปฏิบัตินี้เรียกว่า  “ระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์”

1.2  ระเบียบปฏิบัตินี้ กำหนดและก่อตั้ง

  • หลักการเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติ ในการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งธุรกิจยูนิไลฟ์
  • สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

1.3  เงื่อนไขและข้อกำหนดของความสัมพันธ์นี้  ถูกกำหนดอยู่ใน

  • สัญญานักธุรกิจยูนิไลฟ์
  • ชุดคู่มือนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ซึ่งรวมถึงในระเบียบปฏิบัติเหล่านี้
  • เอกสารสิ่งพิมพ์หรือการสื่อสารอื่นๆ อย่างเป็นทางการ ของยูนิไลฟ์

1.4  วัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณฯ

นอกจากระเบียบปฏิบัติจะกำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างยูนิไลฟ์และนักธุรกิจยูนิไลฟ์เป็นสำคัญระเบียบนี้ยังครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง บรรดานักธุรกิจยูนิไลฟ์กันเองอีกด้วย วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ คือ

  ● เพื่อทำให้แน่ใจว่านักธุรกิจยูนิไลฟ์จะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันผ่านทางหลักการทำธุรกิจโดยมีศีลธรรมและมีความรับผิดชอบข้อตกลง สิทธิ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจระบบเครือข่ายของยูนิไลฟ์

  ● เพื่อปกป้องและสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การทำธุรกิจยูนิไลฟ์ในระยะยาวและได้ผลตอบแทนที่ดี

  ● เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและมาตรฐานเดียวกันในหมู่นักธุรกิจยูนิไลฟ์สร้างแรงจูงใจแก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ให้เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จต่อไป

  ● เพื่อให้เป็นข้อพันธะสัญญาระหว่างยูนิไลฟ์กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ● เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ของแผนการขายและการตลาดของยูนิไลฟ์ ให้มีความเที่ยงธรรมต่อนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทั้งหมด

  ● เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของยูนิไลฟ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของบรรดานักธุรกิจยูนิไลฟ์โดยทั่วไป

 

เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ยูนิไลฟ์จะแจ้งให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ผู้นำทราบถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เมื่อยูนิไลฟ์แจ้งต่อ นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ผู้นำทราบถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกแจ้งให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ทั้งหมดทราบภายในระยะเวลาอันสมควร ผ่านทางเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของยูนิไลฟ์และให้ความเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับทันทีที่มีการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ดังกล่าว เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเป้าหมาย และจุดประสงค์ของแผนธุรกิจยูนิไลฟ์ ยูนิไลฟ์ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบังคับใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกระเบียบเหล่านี้บางส่วน หรือทั้งหมด ตามจำเป็น


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom