เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

ระเบียบปฎิบัติ ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

เลือกดูหัวข้อระเบียบปฎิบัติของธุรกิจยูนิไลฟ์

บททั่วไป

1.1  ระเบียบปฏิบัตินี้เรียกว่า  “ระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจยูนิไลฟ์”

1.2  ระเบียบปฏิบัตินี้ กำหนดและก่อตั้ง

  • หลักการเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติ ในการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งธุรกิจยูนิไลฟ์
  • สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ของนักธุรกิจยูนิไลฟ์

1.3  เงื่อนไขและข้อกำหนดของความสัมพันธ์นี้  ถูกกำหนดอยู่ใน

  • สัญญานักธุรกิจยูนิไลฟ์
  • ชุดคู่มือนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ซึ่งรวมถึงในระเบียบปฏิบัติเหล่านี้
  • เอกสารสิ่งพิมพ์หรือการสื่อสารอื่นๆ อย่างเป็นทางการ ของยูนิไลฟ์

1.4  วัตถุประสงค์ของระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณฯ

นอกจากระเบียบปฏิบัติจะกำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างยูนิไลฟ์และนักธุรกิจยูนิไลฟ์เป็นสำคัญระเบียบนี้ยังครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง บรรดานักธุรกิจยูนิไลฟ์กันเองอีกด้วย วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ คือ

  ● เพื่อทำให้แน่ใจว่านักธุรกิจยูนิไลฟ์จะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันผ่านทางหลักการทำธุรกิจโดยมีศีลธรรมและมีความรับผิดชอบข้อตกลง สิทธิ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจระบบเครือข่ายของยูนิไลฟ์

  ● เพื่อปกป้องและสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การทำธุรกิจยูนิไลฟ์ในระยะยาวและได้ผลตอบแทนที่ดี

  ● เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและมาตรฐานเดียวกันในหมู่นักธุรกิจยูนิไลฟ์สร้างแรงจูงใจแก่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ให้เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จต่อไป

  ● เพื่อให้เป็นข้อพันธะสัญญาระหว่างยูนิไลฟ์กับนักธุรกิจยูนิไลฟ์ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ● เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ของแผนการขายและการตลาดของยูนิไลฟ์ ให้มีความเที่ยงธรรมต่อนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทั้งหมด

  ● เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของยูนิไลฟ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของบรรดานักธุรกิจยูนิไลฟ์โดยทั่วไป

 

เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ยูนิไลฟ์จะแจ้งให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ผู้นำทราบถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เมื่อยูนิไลฟ์แจ้งต่อ นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ผู้นำทราบถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกแจ้งให้นักธุรกิจยูนิไลฟ์ทั้งหมดทราบภายในระยะเวลาอันสมควร ผ่านทางเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของยูนิไลฟ์และให้ความเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับทันทีที่มีการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ดังกล่าว เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเป้าหมาย และจุดประสงค์ของแผนธุรกิจยูนิไลฟ์ ยูนิไลฟ์ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบังคับใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกระเบียบเหล่านี้บางส่วน หรือทั้งหมด ตามจำเป็น


วิธีสั่งของออนไลน์