เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
นักธุรกิจยูนิไลฟ์

สะสมคะแนนและเงินปันผล

การรับเงินปันผลแล และรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก

นักธุรยูนิไลฟ์ ที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ทางบริษัทฯจะจ่ายให้กับ นักธุรกิจยูนิไลฟ์ทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์
ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สามารถติดต่อขอรับผ่านทางธนาคารทุกแห่ง ทั้งนี้สมาชิกต้องระบุชื่อบัญชี พร้อมทั้งแจ้งเลขบัญชี
ประเภทบัญชี และสาขาของธนาคาร มายังบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ธุรกิจ(คลังสาขายูนิไลฟ์) ที่ท่านใช้บริการ
(ยกเว้น เงินสดปลายปี และรางวัลพิเศษ นักธุรกิจยูนิไลฟ์รับในงานที่ยูนิไลฟ์จัดขึ้นเท่านั้น)

กรณีรับเงินปันผล จะต้องมียอดเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป หากมียอดเงินไม่ถึง 100 บาท
บริษัทฯจะทำการสะสมไว้จนถึงจำนวนที่กำหนด และจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับ
นักธุรกิจยูนิไลฟ์ในรอบการจ่ายเงินปันผลในงวดถัดไป

การรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกยูนิไลฟ์

การรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกยูนิไลฟ์ หมายถึง การที่รหัสสมาชิกนั้นๆ มียอดซื้อส่วนตัว (MAV)  

อย่างน้อย 300 AV ภายใน 12 เดือน (รอบปี มกราคม-ธันวาคม) นับตั้งแต่วันสมัคร

**ในกรณีที่รหัสสมาชิกนั้นๆ ไม่ได้มียอดซื้อส่วนตัว (MAV) ขั้นต่ำตามกติกา จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลรวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆตามแผนการจ่ายผล ตอบแทนของทางบริษัทฯ**
และกรณีไม่มียอดซื้อส่วนตัว (MAV) ดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดออกจากการเป็นนักธุรกิจยูนิ
ไลฟ์ทันทีแต่มีสิทธิสมัครเป็น
นักธุรกิจยูนิไลฟ์ใหม่ได้ โดยเสมือนว่าเป็นการสมัครนักธุรกิจยูนิไลฟ์ใหม่ทุกประการ


วิธีสั่งของออนไลน์