เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์
แหล่งรวมสินค้าและองค์ความรู้

ทำอย่างไร? ถ้าต้องการเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์”

มีคุณสมบัติ

1. เป็นสมาชิกของบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเภทบุคคลธรรมดา)

2. มีระดับตำแหน่ง 9 % และมีสายงาน 5 สายงาน

3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอเปิดศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์

4. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารศูนย์ยูนิไลฟ์อย่างมืออาชีพ ”

5. ไม่เคยถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทฯ ลงโทษด้วยการยกเลิกสัญญาศูนย์ธุรกิจ ยูนิไลฟ์ มาก่อน


มีสถานที่เพื่อจัดเก็บและจำหน่าย

1. เป็นสถานที่ของผู้ขอเปิดศูนย์ หรือ ผู้ขอเปิดศูนย์ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้ใช้เป็นศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์

2. สถานที่ตั้งอยู่ในเขตที่บริษัทฯ กำหนด คือ

  ●  ระยะห่างจากคลังสินค้าสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร
  ●  ระยะห่างจากศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ที่เปิดก่อน ไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร

มีใบอนุญาตต่างๆ

1. มีใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า “ ประกอบกิจการหรือจำหน่ายปุ๋ย – ผลิตภัณฑ์ทางเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร” เป็นอย่างน้อย

2. มีใบอนุญาตขายปุ๋ย (ข.ป.1)

3. มีประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม “ ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ” จากกรมวิชาการเกษตร

4. มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)

5. (ใบอนุญาตต่างๆเป็นชื่อของสมาชิกผู้ขอเปิดศูนย์)

***หมายเหตุ :  กรณีต้องการที่ขอเปิดเป็นศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ (ขายเฉพาะปุ๋ย USC-F)  ไม่ต้องมีใบอนุญาต ข้อ 3 และ 4

หลักเกณฑ์ของการเตรียมการด้านสินค้าและการดำเนินการ

1. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์” ผู้ขอเปิดศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ จะต้องดำเนินการทำสัญญาและซื้อสินค้าเพื่อเปิดกิจการ ภายใน 7 วัน

2. การซื้อสินค้าในคราวแรก มูลค่าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และมีสินค้าไม่ต่ำกว่า 10 รายการ

3. กรณีผู้ขอเปิดศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์-F สามารถจำหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่มปุ๋ย , ธาตุอาหารเสริม และสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเปิดศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์”

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอตั้ง 

(กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิได้เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านของสถานที่ขอตั้ง ผู้ยื่นคำขอจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าบ้านให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย)

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  1  รูป (ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ)

5. รูปถ่ายสถานที่ขอตั้งเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์” ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 x 5 นิ้ว

6. แผนที่แสดงสถานที่ขอตั้งเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์”

7. สำเนาประกาศผ่านการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารศูนย์ธุรกิจ   ยูนิไลฟ์ อย่างมืออาชีพ”

8. สำเนาประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม “ ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ” จากกรมวิชาการเกษตร

(กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” จะต้อง แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีชื่อในประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแนบมาด้วย)

9. สำเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ( แบบ วอ.8 )

10. สำเนาใบอนุญาตขายปุ๋ย ( แบบ ข.ป.1 )

11. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ พค. 0403 ) ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า “ ประกอบกิจการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร” เป็นอย่างน้อย


วิธีสั่งของออนไลน์