เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์
แหล่งรวมสินค้าและองค์ความรู้

ทำอย่างไร? ถ้าต้องการเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์”

มีคุณสมบัติ

1. เป็นสมาชิกของบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเภทบุคคลธรรมดา)

2. มีระดับตำแหน่ง 9 % และมีสายงาน 5 สายงาน

3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอเปิดศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์

4. ผ่านการอบรมหลักสูตร “ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารศูนย์ยูนิไลฟ์อย่างมืออาชีพ ”

5. ไม่เคยถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทฯ ลงโทษด้วยการยกเลิกสัญญาศูนย์ธุรกิจ ยูนิไลฟ์ มาก่อน


มีสถานที่เพื่อจัดเก็บและจำหน่าย

1. เป็นสถานที่ของผู้ขอเปิดศูนย์ หรือ ผู้ขอเปิดศูนย์ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้ใช้เป็นศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์

2. สถานที่ตั้งอยู่ในเขตที่บริษัทฯ กำหนด คือ

  ●  ระยะห่างจากคลังสินค้าสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร
  ●  ระยะห่างจากศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ที่เปิดก่อน ไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร

มีใบอนุญาตต่างๆ

1. มีใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า “ ประกอบกิจการหรือจำหน่ายปุ๋ย – ผลิตภัณฑ์ทางเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร” เป็นอย่างน้อย

2. มีใบอนุญาตขายปุ๋ย (ข.ป.1)

3. มีประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม “ ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ” จากกรมวิชาการเกษตร

4. มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)

5. (ใบอนุญาตต่างๆเป็นชื่อของสมาชิกผู้ขอเปิดศูนย์)

***หมายเหตุ :  กรณีต้องการที่ขอเปิดเป็นศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ (ขายเฉพาะปุ๋ย USC-F)  ไม่ต้องมีใบอนุญาต ข้อ 3 และ 4

หลักเกณฑ์ของการเตรียมการด้านสินค้าและการดำเนินการ

1. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์” ผู้ขอเปิดศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์ จะต้องดำเนินการทำสัญญาและซื้อสินค้าเพื่อเปิดกิจการ ภายใน 7 วัน

2. การซื้อสินค้าในคราวแรก มูลค่าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และมีสินค้าไม่ต่ำกว่า 10 รายการ

3. กรณีผู้ขอเปิดศูนย์ธุรกิจยูนิไลฟ์-F สามารถจำหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่มปุ๋ย , ธาตุอาหารเสริม และสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเปิดศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์”

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอตั้ง 

(กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิได้เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านของสถานที่ขอตั้ง ผู้ยื่นคำขอจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าบ้านให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย)

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  1  รูป (ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ)

5. รูปถ่ายสถานที่ขอตั้งเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์” ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 x 5 นิ้ว

6. แผนที่แสดงสถานที่ขอตั้งเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูนิไลฟ์”

7. สำเนาประกาศผ่านการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารศูนย์ธุรกิจ   ยูนิไลฟ์ อย่างมืออาชีพ”

8. สำเนาประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม “ ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ” จากกรมวิชาการเกษตร

(กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” จะต้อง แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีชื่อในประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแนบมาด้วย)

9. สำเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ( แบบ วอ.8 )

10. สำเนาใบอนุญาตขายปุ๋ย ( แบบ ข.ป.1 )

11. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ พค. 0403 ) ที่ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า “ ประกอบกิจการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร” เป็นอย่างน้อย


วิธีสั่งของออนไลน์
Designed By: josen
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
casibom
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
casibom