เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

A :  สมัครเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์  ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย เซ็นยินยอมในใบสมัคร โดยผู้ปกครองจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง (บิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

A :  ยูนิไลฟ์ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบการตลาดแบบขายตรง การสั่งซื้อสินค้าจึงจะต้องผ่านระบบขายตรงโดยรูปแบบสมาชิก เพื่อสามารถสั่งซื้อสินค้าด้วย โดยค่าชุดสมัคร 200 บาทนั้น ท่านจะเป็นสมาชิก สามารถซื้อสินค้า   ยูนิไลฟ์ด้วยส่วนลดทันที 20 – 25%
     การสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ที่สำนักงานคลังสินค้าสาขา ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายยูนิไลฟ์ สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านนักธุรกิจยูนิไลฟ์ หรือกรณีอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคลังสินค้า  สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ การสมัครสมาชิกยูนิไลฟ์ ท่านสามารถสมัครได้โดยยังไม่มีผู้แนะนำ ซึ่งท่านสามารถเลือกผู้แนะนำที่ท่านพึงพอใจ ได้ในอนาคต 

A :  สมัครเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย เซ็นยินยอมในใบสมัคร โดยผู้ปกครองจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง (บิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

A :  วิธีการรักษาสถานภาพการเป็นนักธุรกิจยูนิไลฟ์ทำได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 รักษาสถานภาพแบบมียอดการซื้อสินค้าส่วนตัว(MAV) ต่อปี
แบบที่ 2 การรักษาสถานภาพแบบอัตโนมัติ(รายละเอียดดังต่อไปนี้)

  • นักธุรกิจยูนิไลฟ์ แสดงความจำนงยินยอมให้บริษัทฯหักเงินปันผลของตนเอง จำนวน 300 บาท/ปี ในกรณีที่ตนเองไม่มียอดซื้อสินค้าตามแบบที่ 1 เพื่อยังคงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามเครือข่ายและแผนการตลาดในฐานะนักธุรกิจยูนิไลฟ์ต่อไป
  • การรักษาสมาชิกภาพแบบอัตโนมัตินี้ บริษัทฯจะหักเงินปันผลของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ในงวดการจ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน ของปีนั้นๆและหากเดือนดังกล่าวมีจำนวนไม่สามารถหักได้จะพิจารณาทำการหักเงินในงวดการจ่ายถัดไป คือ วันที่ 15 ธันวาคมของปีนั้นๆ
  • โดยนักธุรกิจยูนิไลฟ์สามารถติดต่อขอรับสินค้าได้ ซึ่งสินค้านั้นจะต้องมีคะแนนสะสมเท่ากับ 300 AV หรือ ถ้าสินค้ามีคะแนนมากกว่า300AV นักธุรกิจยูนิไลฟ์จะต้องชำระผลต่างตามจำนวนที่เกิน สามารถรับสินค้าได้ที่สำนักงานสาขายูนิไลฟ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไปเท่านั้น หากเกนจากที่ระบุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ระงับการขอรับสินค้าดังกล่าวข้างต้น

A : หากท่านเป็นสมาชิกของยูนิไลฟ์อยู่แล้ว สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 3 วิธี
1. ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานคลังสินค้าทุกสาขา , ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์
2. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์
– ท่านสามารถโทรสั่งซื้อสินค้า ได้ที่ โทร.0-2399-5555
3. สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.unilife.com ซึ่งจะบริการจัดส่งในรูปแบบไปรษณีย์ EMS

และบริษัทขนส่งเอกชนโดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและระยะทาง
สินค้าจะมีบริการจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
หากท่านยังไม่มีรหัสสมาชิก ทางบริษัทแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อนเพื่อซื้อสินค้า โดยท่านจะได้รับส่วนลด 20-25%

A :  สมาชิกยูนิไลฟ์ สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. สินค้ายังอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
2. ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบเสร็จ พร้อมนำใบเสร็จรับเงินมาแสดง โดยต้องติดต่อเปลี่ยนคืน ณ คลังสินค้าที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น
3. การเปลี่ยนสินค้าที่ปรากฏในใบเสร็จ สามารถเปลี่ยนคืนได้ครั้งเดียว
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งไว้ในเอกสารชุดสมัครสมาชิก คู่มือการดำเนินธุรกิจยูนิไลฟ์

 A :  รายได้จำนวนมากที่นักธุรกิจยูนิไลฟ์ได้รับนั้น มาจากส่วนแบ่งการตลาดที่ยูนิไลฟ์ไม่ได้สูญเสียไปในช่องทาง
การค้าปลีก เพราะฉะนั้น เงินจำนวนนี้จะถูกนำมาปันผลคืนกลับสู่นักธุรกิจยูนิไลฟ์    โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ยูนิไลฟ์
มีสินค้าคุณภาพดี และราคาไม่แตกต่างกับสินค้าในช่องทางค้าปลีก ดังนั้นสมาชิกยูนิไลฟ์ทุกคนสามารถซื้อสินค้า
คุณภาพดี ในราคาไม่แพง และได้เงินปันผลกลับคืน

A :  บริษัทยูนิไลฟ์ ฯ มีสินค้าด้านการเกษตรกว่า 80 รายการ ที่ครอบคลุมกับทุกพืช ทุกช่วงของการเพาะปลูกตั้งแต่ปลูก
จนเก็บเกี่ยว สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  ยูนิไลฟ์มีโรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นของตนเอง
จึงทำให้สามารถควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบมาจากแหล่งที่ดีที่สุด ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
สินค้าทุกรายการของยูนิไลฟ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้สินค้าของยูนิไลฟ์
เป็นสินค้าคุณภาพที่มีราคาไม่สูง ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริง เกษตรทุกคนสามารถซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำได้ อย่างสบายใจ

A :  ยูนิไลฟ์สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพใด จะทำเกษตรหรือไม่ได้ทำเกษตรก็สามารถทำธุรกิจ 
ยูนิไลฟ์ได้ เพราะยูนิไลฟ์มีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรที่ครบวงจร ถ้าท่านทำการเกษตรท่านจะได้มีผลิตภัณฑ์
คุณภาพที่ท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง หรือถ้าไม่ได้ทำการเกษตรแต่ท่านมีคนรอบข้าง เพื่อน พี่น้อง ญาติที่ทำ
การเกษตร สามารถแนะนำให้เขาได้เริ่มต้นจากซื้อสินค้าใช้  เมื่อใช้ดีแล้วบอกต่อ  จะได้รับเงินปันผลตอบแทนกลับคืน
โดยเงินปันผลนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
อีกทั้ง ธุรกิจยูนิไลฟ์ มีความได้เปรียบสูง เพราะสามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยและปราศจากความ
เสี่ยง สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีความมั่นคงในระยะยาวจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค  
ซึ่งทางบริษัทฯ มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนให้ท่านเติบโต 
รายได้จากธุรกิจยูนิไลฟ์ของท่านเกิดจาก ทุกๆคนในเครือข่าย ที่ได้ซื้อสินค้าใช้ โดยบริษัทฯจะมอบเม็ดเงินที่
ไม่ต้องเสียในส่วนแบ่งทางการตลาดในระบบค้าปลีก ค้าส่ง กลับเป็นเงินปันผลซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับนักธุรกิจและสมาชิกยูนิไลฟ์ ด้วยความยุติธรรม

A : 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว
2.ค่าลดหย่อนคู่สมรส
3. ค่าลดหย่อนบุตร
4. ค่าลดหย่อนบิดามารดา
5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
6. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
7. ค่าเบี้ยประกันชีวิต
8. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)
10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากการซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย
12. ค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติมตามข้อกำหนดของกฎหมาย

A : นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้ถึง 1,800,000 บาท  โดยยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ณ สรรพากรเขตพื้นที่

A : นักธุรกิจยูนิไลฟ์ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อได้รับค่านายหน้าในแต่ละเดือน จะต้องนำค่านายหน้านั้นมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และนำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นแบบ ภ.พ.30

ตัวอย่าง การคำนวณ

ค่านายหน้าที่ได้รับจากยูนิไลฟ์ รวม                                      200,000.-บาท

ค่านายหน้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                          186,915.89 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                     13,084.11 บาท

ดังนั้น ภาษีที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากร เท่ากับ  13,084.11 บาท

A : ตรวจสอบยอดในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ แล้วเกิน 30,000 ต่อปี กรณีคนโสด  หรือเกิน 60,000 กรณีสมรส  จะต้องนำไปยื่นแบบภงด. 90 ไม่ว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม

A : เมื่อมีรายได้สะสมตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป

A : เมื่อมีรายได้ค่าบริหารศูนย์ ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป โดยไม่รวมกับค่านายหน้า

A : นักธุรกิจที่เป็น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ทุกครั้งที่ได้รับเงินค่านายหน้าและค่าบริหารศูนย์


วิธีสั่งของออนไลน์