เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย (ด้านอื่นๆ)

A : 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส
3. ค่าลดหย่อนบุตร
4. ค่าลดหย่อนบิดามารดา
5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
6. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
7. ค่าเบี้ยประกันชีวิต
8. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)
10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากการซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย
12. ค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติมตามข้อกำหนดของกฎหมาย

A : นักธุรกิจยูนิไลฟ์ ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้ถึง 1,800,000 บาท  โดยยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ณ สรรพากรเขตพื้นที่

A : นักธุรกิจยูนิไลฟ์ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อได้รับค่านายหน้าในแต่ละเดือน จะต้องนำค่านายหน้านั้นมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และนำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นแบบ ภ.พ.30

ตัวอย่าง การคำนวณ

            ค่านายหน้าที่ได้รับจากยูนิไลฟ์ รวม                     200,000.-บาท

            ค่านายหน้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม                         186,915.89 บาท

            ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                   13,084.11 บาท

ดังนั้น ภาษีที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากร เท่ากับ  13,084.11 บาท

A : ตรวจสอบยอดในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ แล้วเกิน 30,000 ต่อปี กรณีคนโสด  หรือเกิน 60,000 กรณีสมรส  จะต้องนำไปยื่นแบบภงด. 90 ไม่ว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม

A : เมื่อมีรายได้สะสมตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป

A : เมื่อมีรายได้ค่าบริหารศูนย์ ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป โดยไม่รวมกับค่านายหน้า

A : นักธุรกิจที่เป็น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ทุกครั้งที่ได้รับเงินค่านายหน้าและค่าบริหารศูนย์


วิธีสั่งของออนไลน์